KBT

I KBT arbetar man framför allt med fokus på nuet och framtiden. Insikt om sin historia är ofta viktigt, men för att åstadkomma en konkret förändring i sitt liv behöver man arbeta aktivt med de tankar, känslor och beteenden man upplever i nutid.
Det som gör att problemen inte försvinner, eller kanske till och med ökar, kan dessutom vara något annat än det som gjorde att de en gång uppstod. Därför behöver båda dessa aspekter finnas med i terapin. Stor kraft läggs ner på att man ska utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till sina problem så att dessa försvinner, minskar eller inte längre utgör ett stort hinder i livet.

Målorienterat samarbete

KBT är en målorienterad behandlingsform där samarbete och samförstånd med terapeuten är en central del. I traditionell KBT sätter man tillsammans med terapeuten upp mål i början av terapin som man sedan arbetar mot. På så sätt vet båda vad som är syftet med terapin och det blir tydligt om terapin hjälper en att nå målen eller om den behöver förändras.

 

Vetenskapligt prövade metoder

Det viktigaste med KBT är att det är evidensbaserat. Det betyder att alla metoder är framtagna och prövade vetenskapligt, och att man därför har en god kunskap om att de fungerar, hur de fungerar och för vilka de fungerar.

 

Fokus på här och nu

En annan viktig del i KBT är att man fokuserar på det problem man faktiskt upplever – just nu och precis här. Har man problem med relationen till sin dotter undersöker man hur den ser ut och hur den skulle kunna förändras – och mindre tid läggs på att reda ut exakt varför den har blivit som den är.

 

Fokus på det som fungerar

Sanningar finns det gott om – men inom KBT gör man egentligen inte anspråk på att sitta inne med den. En metod kan fungera för en person, och en annan för en annan – och ingen metod fungerar för alla. Genom att analysera ”orsak och verkan” hjälper man inom KBT till med att ta fram det egna, individuella sättet att möta svårigheter, det som fungerar för just dig.

 

Vad är KBT?

KBT handlar om hur tankar, känslor, handlingar samt kroppens fysiologi inbördes påverkar varandra. Tonvikten läggs på samspelet mellan individen och dess omgivning, här och nu. Det sker ett aktivt och problemlösande samarbete mellan klient och terapeut utifrån tydligt uppsatta mål. En KBT-behandling är vanligtvis 5-20 sessioner, . KBT har ett starkt forskningsstöd inom en mängd områden.

Vi erbjuder behandling för:

  • Depression
  • Stress/utmattningsdepression/utmattningssyndrom
  • Sömnsvårigheter
  •  Olika former av ångest; panikångest, paniksyndrom, specifika fobier, generaliserad ångest, tvångssyndrom/OCD, hälsoångest/hypokondri, social fobi
  • Posttraumatiskt stressyndrom
  • Låg självkänsla,  upplevelse av att ha tappat riktning i livet
  • Långvarig smärta
  • Känsloätande
  • Relationsproblem, livskriser, sorg
  • Akuta trauman
Pris KBT behandling
Bedömningssamtal 90 min 1500 kr
Behandling 45 minuter 1100 kr
Uppföljning 25 minuter 595 kr

Behandlingsprogram online

Vi erbjuder behandlingsprogram online för ångest, depression, oro, stress och sömnproblem. Alla våra program har i forskning visat sig vara effektiva och upplevs som lättillgängliga, enkla att använda och motiverande att jobba med. I varje behandling ingår självklart stödkontakt med en utbildad KBT Terapeut, du kan bo varsomhelst i landet. 
 
Behandling 995 kr 45 min 
Uppföljning 395 kr 25 min

Kontakta oss för mer information